จำนวนผู้เข้าชมเว็บโรงเรียน :

โรงเรียนบ้านยางสูง

โรงเรียนบ้านยางสูงตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2491 มีชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลบ้านยางสูงจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นโดยเริ่มเปิดเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ในปี พ.ศ. 2498 เกิดภาวะฝนแล้งประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรไม่ได้ผลผลิตจึงพากันอพยพไปอยู่ในถิ่นอื่นกันมากทำให้เด็กนักเรียนเหลือน้อยลงทางราชการจึงสั่งปิดโรงเรียนชั่วคราว

ในปี พ.ศ. 2505 ดินฟ้าอากาศอำนวยฝนตกต้องตามฤดูกาลประชาชนในท้องถิ่นอื่นพากันอพยพมาประกอบอาชีพในบริเวณบ้านยางสูงมากขึ้นทำให้มีเด็กนักเรียนมากขึ้นอีกวาระหนึ่งจึงทำให้สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติจนถึงปัจจุบันนี้

ในปีนี้เอง นายเลี้ยง คล้ายเจ๊ก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านยางสูง ได้ชักชวนประชาชนปลูกสร้างอาคารเรียนแบบชั่วคราวขึ้น 1 หลังพร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนและที่ดินอีกจำนวน 5 ไร่

ในปี พ.ศ. 2511 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณปลูกสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 จ. จำนวน 1หลัง เพื่อให้เพียงพอกับจำนวนเด็กนักเรียนที่เพิ่มขึ้นพร้อมกันนี้นายเลี้ยงคล้ายเจ๊กก็ได้มอบที่ดินให้อีกจำนวน 3 ไร่ สำหรับทำสนามของโรงเรียน

ในปี พ.ศ. 2514 ทางราชการได้สั่งให้ทำการเปิดสอนเพิ่มในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายขึ้นในโรงเรียนเพราะเห็นว่าเป็นจุดศูนย์กลางนักเรียนจากโรงเรียนใกล้เคียงมาเรียนต่อได้และได้เริ่มเปิดเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีนักเรียน จำนวน 18 คน โดยปลูกเป็นห้องเรียนชั่วคราว 2 ห้องเรียน

ในปี พ.ศ. 2515 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณเพื่อปลูกสร้างอาคารเรียนประถมศึกษาตอนปลายขึ้นในโรงเรียน แบบ 017 พร้อมด้วยส้วม 1 หลัง 5 ที่นั่งพร้อมกันนี้ นายซุ่งเหย่ว ว่องวณิชพันธ์ ได้บริจาคที่ดินจำนวน 20 ไร่ เศษ เพื่อปลูกสร้างอาคาร

อ่านต่อ