ประวัติโรงเรียนบ้านยางสูง

โรงเรียนบ้านยางสูงตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2491 มีชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลบ้านยางสูงจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นโดยเริ่มเปิดเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ในปี พ.ศ. 2498 เกิดภาวะฝนแล้งประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรไม่ได้ผลผลิตจึงพากันอพยพไปอยู่ในถิ่นอื่นกันมากทำให้เด็กนักเรียนเหลือน้อยลงทางราชการจึงสั่งปิดโรงเรียนชั่วคราว

ในปี พ.ศ. 2505 ดินฟ้าอากาศอำนวยฝนตกต้องตามฤดูกาลประชาชนในท้องถิ่นอื่นพากันอพยพมาประกอบอาชีพในบริเวณบ้านยางสูงมากขึ้นทำให้มีเด็กนักเรียนมากขึ้นอีกวาระหนึ่งจึงทำให้สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติจนถึงปัจจุบันนี้

ในปีนี้เอง นายเลี้ยง คล้ายเจ๊ก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านยางสูง ได้ชักชวนประชาชนปลูกสร้างอาคารเรียนแบบชั่วคราวขึ้น 1 หลังพร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนและที่ดินอีกจำนวน 5 ไร่

ในปี พ.ศ. 2511 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณปลูกสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 จ. จำนวน 1หลัง เพื่อให้เพียงพอกับจำนวนเด็กนักเรียนที่เพิ่มขึ้นพร้อมกันนี้นายเลี้ยงคล้ายเจ๊กก็ได้มอบที่ดินให้อีกจำนวน 3 ไร่ สำหรับทำสนามของโรงเรียน

ในปี พ.ศ. 2514 ทางราชการได้สั่งให้ทำการเปิดสอนเพิ่มในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายขึ้นในโรงเรียนเพราะเห็นว่าเป็นจุดศูนย์กลางนักเรียนจากโรงเรียนใกล้เคียงมาเรียนต่อได้และได้เริ่มเปิดเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีนักเรียน จำนวน 18 คน โดยปลูกเป็นห้องเรียนชั่วคราว 2 ห้องเรียน

ในปี พ.ศ. 2515 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณเพื่อปลูกสร้างอาคารเรียนประถมศึกษาตอนปลายขึ้นในโรงเรียน แบบ 017 พร้อมด้วยส้วม 1 หลัง 5 ที่นั่งพร้อมกันนี้ นายซุ่งเหย่ว ว่องวณิชพันธ์ ได้บริจาคที่ดินจำนวน 20 ไร่ เศษ เพื่อปลูกสร้างอาคาร

ในปี พ.ศ. 2516 คณะกรรมการศึกษาของโรงเรียนบ้านยางสูงพร้อมด้วยประชาชนได้ร่วมกันบริจาคเงินในการรื้อถอนอาคารเรียน แบบ ป. 1 จ. จากที่เดิมมาอยู่ที่เดียวกับอาคารประถมปลายต่อมาได้งบประมาณมาก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียน แบบ 017 ชั้นล่างของอาคาร

ในปี พ.ศ.2521 ปรับปรุงห้องสมุด เดิมเป็นอาคารสำนักงานและต่อเติมด้านหลังอาคารเป็นห้องประชุม ห้องผู้บริหาร ห้องน้ำ-ห้องส้วม 1 ห้อง

ในปี พ.ศ.2549 ผู้บริหารโรงเรียนบ้านยางสูง นายนคร มากมีทรัพย์ ย้ายไปโรงเรียนบ้านสระลุมพุก อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี นายอุกฤษณ์ พ่วงกุล มาดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2549

ในปี พ.ศ.2554 ได้เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ในปี พ.ศ.2558 ก่อสร้างหอส่งน้ำ สูง 12 เมตร โดยได้รับการสนับสนุน จากการระดมทรัพยากรจากชุมชน 120,000 บาท มีรถของการไฟฟ้าภาคมาช่วยยกหอส่งน้ำ

ในปี พ.ศ.2558 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง กั้นห้อง หลังคาเป็นสีน้ำเงิน ฝ้า อาคาร 017 หลังที่ 2

ในปี พ.ศ.2558 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมหลังคาอาคาร 017 หลังที่ 1 เป็นสีน้ำเงิน

ในปี พ.ศ.2558 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมบ้านพักครูเป็นเงิน 67,000 บาท

ในปี พ.ศ.2558 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 699,000 บาท

ในปี พ.ศ.2558 เปลี่ยนหลังคา อาคาร 017 หลังที่ 2 เป็นสีน้ำเงินทุกอาคารและทาสีอาคาร

ในปี พ.ศ.2558 ได้รับงบประมาณก่อสร้างเรือนเพาะเลี้ยงเห็ด โรงเรือนไก่ จากเงินดอกเบี้ยอาหารกลางวัน

ในปี พ.ศ.2558 ได้รับงบประมาณเจาะบ่อบาดาลจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ในปี พ.ศ.2558 ได้รับงบประมาณเปลี่ยนหลังคาอาคารโรงอาหาร อาคารอเนกประสงค์ เป็นสีน้ำเงิน

ในปี พ.ศ.2559 สร้างอาคารปฐมวัย จากงบบริจาคและทอดผ้าป่าการกุศล