เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านยางสูง

หมู่ที่ 4 : บ้านยางสูง ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
หมู่ที่ 7 : บ้านสันติสุข ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
หมู่ที่ 12 : บ้านวังทอง ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
หมู่ที่ 14 : บ้านวังเงิน ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี