ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC)

รายการสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านยางสูง

อาคารเรียน
แบบ 017
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2524
อาคารเรียน
แบบ 017
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2515
อาคารห้องสมุด
แบบ สปช.203/26
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2539
อาคารอเนกประสงค์
แบบ ...
สร้างเมื่อ พ.ศ. 25..
โรงอาหาร
แบบ 312
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2520
อาคารปฐมวัย
แบบ...
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2559
บ้านพักครู
แบบ บ้านพักครู 203/27
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2558
บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2519
บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2520
บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2522
ส้วม
แบบ ร.ย.601/43,องค์การ
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2515
ส้วม
แบบ ร.ย.601/43,องค์การ
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2519
ส้วม
แบบ ร.ย.601/43,องค์การ
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2524
ศาลาพักร้อน
แบบ อื่นอื่น
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2523
ศาลาพักร้อน
แบบ อื่นอื่น
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2556
ถังเก็บน้ำ
แบบ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2519
ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30(พิเศษ)
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2526
ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30(พิเศษ)
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2542
ศาลาเอนกประสงค์
แบบอื่นอื่น
สร้างเมื่อ พ.ศ. 255..
หอส่งน้ำประปา
สูง 12 เมตร
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2558
อาคารเรียน
แบบ 105/29
กำลังก่อสร้าง