ข้อมูลนักเรียน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 9 10 19
อนุบาล 2 6 10 16
ป.1 13 12 25
ป.2 8 12 20
ป.3 15 8 23
ป.4 15 10 25
ป.5 16 12 28
ป.6 11 16 27
ม.1 14 14 28
ม.2 10 10 20
ม.3 6 10 16
รวมนักเรียนทั้งหมด 247