ข้อมูลครู/บุคลากร

จำนวน ชาย 4 คน หญิง 13 คน รวมทั้งหมด 17 คน

ชื่อ-สกุล
นายอุกฤษณ์ พ่วงกุล
นางนันทนา สืบอินทร์
นางณิฐิญาพัชร พรรณบัตร
นายบุญธรรม สุขลาภ
นางสุดารัตน์ สาระ
นางสาวจิราภา จินจารักษ์
นางสาวโสภา ศรีสุข
นางสุมิตรา พลศรีราช
นางสาวสิริกรานต์ แก้วทิมบุตร
นางสิริลดา ภูขันธ์
นางสาวศิริกานต์ โพธิ์ทอง
นางสาวกาญจนา ชูศรีจันทร์
นางสาวณัฐชยา กุลไธสง
นายรักพงษ์ คงประกอบ
นายวัชริศ เจริญกุล
นายกิจรภัฎดล วงศ์แสง
นางสาวสุพิชญ์ชญา อ่อนเบา
นางสาวสุธิดา ป้องกัน
นางสาวศศิกมล พรรณบัตร